Undervisningsfaget geografi og den nationale faggruppe

Nyhed oprettet den 16. juni 2013

Indledning

Med den nye bekendtgørelse for læreruddannelsen[1] (LU13) sker der store ændringer i, hvorledes man tænker læreruddannelse og fag. Alle fag i uddannelsen bliver moduliseret, og de tidligere linjefag bliver nu kaldt undervisningsfag. Med undtagelse af dansk og matematik, kommer alle de andre undervisningsfag til at bestå af to nationalt beskrevne moduler samt et lokalt beskrevet modul, hvorefter den studerende kan afslutte sit undervisningsfag.

Denne artikel beskriver dels hvad formålet er med at nedsætte en national faggruppe i geografi på læreruddannelserne, dels at give en status på dens arbejde med at beskrive formål og indhold med de to nationale moduler.

 

Nedsættelse af den nationale faggruppe

Det er ikke hver dag, der kommer en ny organisation i Danmark, som skal varetage geografifagets interesser. Men i efteråret 2012 blev den nationale faggruppe i geografi nedsat, sammen med tilsvarende organisationer for de andre fag i læreruddannelsen. Det skete på foranledning af Læreruddannelsens Leder Netværk (LLN), hvilket ifølge Elsebeth Jensen, leder af LLN, skyldtes af de bl.a. manglede en tættere kontakt til de faglige miljøer i læreruddannelsen.

Mange af disse miljøer blev kraftigt reduceret i forbindelse med at implementeringen af Læreruddannelsen af 2007 (LU07), som bevirkede at en del små fag på læreruddannelserne, herunder geografi, blev trængte.

Reelt betød det, at antallet af undervisere i geografi på læreruddannelserne blev kraftigt skåret ned, således vi i dag er ca. 15 undervisere. Det er vel at mærke ikke er fuldtidsbeskæftigede undervisere i linjefaget. Typisk varetager man i dag mange andre opgaver, eller har kombinationsstillinger, hvor man også underviser i geografi i gymnasiet/HF/VUC.

Konsekvensen er at LLN ikke har en direkte kontakt til mange af læreruddannelsens små faglige miljøer, hvorfor man besluttede at nedsætte de nationale faggrupper i efteråret 2012. Hver af landets 7 professionshøjskoler har udpeget en fagperson til at deltage i den nationale faggruppe i geografi, således at faggruppen består af følgende medlemmer:

 

 

Navn

 

Ansættelses sted

 

Ditte Marie Pagaard

 

UC Capitol, Læreruddannelsen N. Zahle

 

Martin Hermansen

 

UC Metropol

 

Jørgen Løye Christiansen

 

UC Sjælland, Læreruddannelsen i Holbæk/Roskilde

 

Claus Auning

 

UC Syd, Læreruddannelsen i Haderslev

 

Jette Reuss Schmidt

 

UC Nordjylland, Læreruddannelsen i Aalborg

 

Poul Kristensen

 

UC Lillebælt, Læreruddannelsen i Odense

 

Søren Witzel Clausen

 

VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus

Figur 1: Deltagere i den nationale faggruppe i geografi.

 

Vi er således udpeget af lederne for læreruddannelserne, og vi får faktisk også et vist antal timer for vores arbejde i den nationale faggruppe. Vi kan/bliver således pålagt at varetage nogle opgaver, som LLN finder er væsentlige for at udvikle undervisningsfaget geografi. Man kan få den baggrund sige, vi er sat i verden for at varetage nogle funktioner som LLN ønsker udført. Det er dog ikke hele sandheden. Elsebeth Jensen har også udtalt til undertegnede, at LLN har savnet de tidligere faglige foreningers netværk til at lave faglig sparring med, og de nationale faggrupper således er en understøttelse af dette.

 

Læreruddannelsen 2013 og faggruppens rolle.

I forbindelse med oprettelsen af de nationale faggrupper, formulerede Læreruddannelsens Leder Netværk (LLN) et enslydende opdrag til disse. Heri står, at i forbindelse med den nye læreruddannelse (LU13), skal de nationale faggrupper formulere to nationale moduler til deres fag, som er obligatoriske, hvis man som lærerstuderende ønsker linjefaget. Til undervisningsfaget geografi har vi derfor formuleret følgende to modulerne: ”Levevilkår i den nære omverden” og ”En verden i forandring”. Tankerne bag disse to moduler bliver beskrevet uddybende i et efterfølgende afsnit. Desuden skal faggruppen evaluere og eventuelt revidere de nationale geografimoduler samt iværksætte vidensdeling blandt fagets undervisere. For øjeblikket har gruppens medlemmer haft rigelig travlt med, inden for en ganske kort tidsfrist, at formulere de nationale moduler, samt er kommet med udkast til eksamensformer i undervisningsfaget.

Gruppens medlemmer blev udpeget primo november 2012, og var derefter til et fælles indledende møde på Læreruddannelsen N. Zahle ultimo november 2012, hvor tidsplaner for implementering af LU13 blev fremlagt, faggruppernes opdrag ridset op og der var mulighed for et hurtigt indledende møde i de enkelte faggrupper. Efterfølgende havde vi i starten af januar 2013, et lidt længere møde i Odense, hvor vi mere indgående drøftede førsteudkast til indholdet af de to nationale moduler. På et stort fællesmøde i Odense d. 24. januar 2013, for alle læreruddannelsernes undervisere, fremlagde vi vores udkast til alle vores fagkollegaer i geografi. De havde selvfølgelig også mulighed for at kommentere og komme med nye input til modulerne. Siden har vi haft adskillige skype-møder, hvorefter vi har afleveret vores beskrivelser af modulerne og tilhørende udkast til eksamensformer til LLN ultimo februar 2013. Reelt har vi således haft ca. 2½ måned til dette arbejde, ved siden af vores normale arbejdsopgaver.

 

Undervisningsfaget geografi i LU13.

Sideløbende har der været en proces i gang med selve tilvejebringelsen af bekendtgørelsen for den nye læreruddannelse, som træder i kraft d. 1. juni 2013[2]. Høringsfristen for den nye bekendtgørelse var ultimo januar 2013, hvorefter den nye bekendtgørelse blev offentliggjort lørdag d. 9. marts. Først og fremmest sætter teksten brede rammer for, hvorledes man vil strukturere læreruddannelsen, som i alt udgøres af 240 ECTS point[3]. Der er oprettet et nyt fag, lærerens grundfaglighed, som består af pædagogik og lærerfaglighed samt almen dannelse, der i alt udgør mellem 60-80 ECTS point. De tidligere linjefag kaldes nu undervisningsfag, og udgør i alt mellem 120-140 ECTS point. Hvert modul i uddannelsen har et omfang af 10 ECTS point, og jf. nedenstående figur 2 ses, at geografi kommer til at udgøre 30 ECTS point. I den ”gamle læreruddannelse” (LU07) udgjorde linjefaget geografi 36 ECTS point. Undervisningsfaget er altså blevet beskåret med 1/6 i.f.t. tidligere. Imidlertid åbner LU13 op for at lave såkaldte specialiseringsmoduler, hvor f.eks. geografi, historie og samfundsfag udbyder et fælles modul, som det er valgfrit for den studerende at vælge. Det er altså ikke obligatorisk at vælge dette modul for at gå til den afsluttende prøve i undervisningsfaget geografi. Om den studerende skal tage det lokale geografi basismoduler + de nationale moduler eller et lokal specialiseringsmodul + de nationale moduler, er noget den enkelte professionshøjskole bestemmer. I det hele taget er der en langt højere grad af autonomi indbygget i den nye bekendtgørelse ift. tidligere tiders love og bekendtgørelser på området[4]. Dette ses bl.a. også af det varierede antal ECTS point som både undervisningsfagene og Lærerens grundfaglighed kan udgøre i uddannelsen.

 

//Se figur i Geografisk Orientering 2, 2013 i net-udgaven på hjemmesiden//

 

Figur 2: Kompetencemål og moduler i undervisningsfaget geografi, LU13.

 

Som baggrund for alle læreruddannelsens fag, er der udformet nogle kompetencemål bestående af både videns- og færdighedsmål. Kompetencemålene er kategoriseret under nogle kompetenceområder, og for undervisningsfagets geografis vedkommende er der beskrevet følgende fire kompetenceområder:

  1. Naturfagsdidaktiske perspektiver i geografi
  2. Naturvidenskabens perspektiver i relation til geografi
  3. Geografi i tværfagligt samarbejde
  4. Undervisning i geografis kerneområder

Til eksamen skal de studerende bedømmes på, i hvilken grad de opfylder kompetencemålene. De er derfor udgangspunktet for beskrivelsen af de nationale moduler. ”Øvelsen” i den nationale faggruppe har derfor været, at blive enige om nogle overordnede kriterier for de nationale moduler, og derefter relatere de relevante kompetencemål til dem. I den nationale faggruppe blev vi ret hurtigt enige om, at en central dimension i geografifaget er at kunne lave perspektivskift - fra det lokale til det globale og omvendt. Dette perspektivskifte tænkes afspejlet i det geografifaglige indhold i de to moduler, således at modulet ”Levevilkår i den nære omverden” beskæftiger sig med geografiske forhold i Danmark, med mulighed for at perspektivere ud i verden. Modulet ”En verden i forandring” beskæftiger sig derimod med globale mønstre og problemstillinger, der bliver eksemplificeret til lokale forhold forskellige steder i verden.

De førnævnte kompetenceområder indeholder også didaktiske videns- og færdighedsmål, som selvfølgelig er relateret til de to nationale moduler. F.eks. er der under ”Levevilkår i den nære omverden”, hvor man bl.a. vil arbejde med det danske landskab og vejrforhold, også et didaktisk mål som handler om ”betydningen af elevers egne undersøgelser i undervisningen”.

I modulet ”En verden i forandring”, hvor man bl.a. skal arbejde med de geografifaglige indholdsområder: bæredygtig udvikling og ulighed i verden, er der også et didaktisk mål som handler om at ”planlægge, gennemføre og evaluere geografiundervisning vedrørende faglige diskussion af politiske og økonomiske interessekonflikter”.

Ud over at vi har haft diskussioner af, hvilke geografifaglige og fagdidaktiske indholdsområder som passer bedst sammen, er der flere forhold som har skullet tages i betragtning. F.eks. er der en del mål som har kunnet været placeret i både det ene og det andet modul, samtidig med at vi har fået pålagt at hvert modul skal have en skarp profil. Der har også skullet være nogle mål ”i overskud”, forstået således at der også skulle være nogle målområder tilbage til at beskrive det lokale basis geografimodul ud fra.

 

Videre arbejde i faggruppen:

Arbejdet med de nationale moduler er langt fra afsluttet. I skrivende stund man i gang med korrekturlæsningen på alle de nationale moduler på LU13. Sammen med de lokalt beskrevne geografimoduler (se figur 2) kommer de til at udgøre undervisningsfaget på den nye læreruddannelse. Når der er studerende som har taget det nye geografifag, er det den nationale faggruppes opgave at evaluere og evt. revidere de nationale moduler. Det vil faktisk være lidt af en overraskelse, hvis vi har ”ramt fuldstændig rigtigt i første forsøg” i denne beskrivelse af modulerne. Hvorledes dette evaluerings arbejde skal finde sted, har vi slet ikke diskuteret endnu i faggruppen.

Vi er således først lige begyndt vores arbejde i faggruppen. Starten har været præget af det presserende arbejde med de nationale moduler som har skullet beskrives inden for en kort tidsfrist. Jeg håber at faggruppen fremadrettet også kan være med til at skabe lidt større sammenhængskraft blandt fagfeltets udøvere inden for læreruddannelserne her i landet - noget vi har savnet siden den faglige forening blev nedlagt for ca. 5 år siden. Fremadrettet ser jeg også at faggruppen samarbejdsområder ikke kun bliver med LLN, men også med geografifagets mange andre interesseorganisationer.

 

Med venlig hilsen - Søren Witzel Clausen

 

Lektor Søren Witzel Clausen (socl@viauc.dk), VIA University College.

Leder af den nationale faggruppe i geografi.

 

Referencer:

Lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (af 09.06.06):

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25113 (25.03.13)

 

Bekendtgørelsen for læreruddannelsen 2013 (træder i kraft pr. 1. juni 2013):

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145748 (21.03.13)

 

ECTS point:

http://www.viauc.dk/videreuddannelse/FAQ/Documents/ECTS-folder.pdf (21.03.13)