Referat af Generalforsamling 1.oktober GW11

Nyhed oprettet den 05. oktober 2011

Referat Geografforbundets generalforsamling 2011


Christianslyst, Nottfeld, D 24392 Süderbrarup

Telefon fra Danmark 00494641 02229 Se yderligere www.Christianslyst.de

Lørdag den 1.oktober 2011 kl. 16.15 – 18.00

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent. 

Bo Hildebrandt er valgt.

Bo konstaterer, at der er indkaldt til generalforsamling i tide. 

 

 1. Godkendelse af 2 referenter.

Pernille Sørensen og Jørn Asmussen er valgt 

 

 1. Styrelsens beretning, som indeholder delberetninger fra udvalgene.

Styrelsen: v./ Formanden Erik Sjerslev Rasmussen. Formanden henviser til sin og udvalgenes skriftlige beretninger.

Som supplement til de skriftlige beretninger: Fagpolitisk er formanden glad for den digitale prøve. Der arbejdes politisk set for et sciencefag/naturfag. Geografforbundet er imod et sådan fag.

NTS, natur, teknik og sundhedscentre, der er 5 centre fordelt over hele landet. Ellers er der mange tiltag også private som fremmer naturfagene.  

Formanden takker for et godt samarbejde til foreningens samarbejdspartnere

2500 medlemmer har forbundet nu, det er en nedgang fra 3500. Det er en tendens i de faglige foreninger. Der er mange skolesammenlægninger som betyder et fald i skolemedlemskabsantallet. 

Derudover er en masse lærere blevet fyret.

Tak til styrelsesmedlemmerne for arbejdet i det forgangne år.

Tak til Geografisk Orienterings redaktionsmedlemmer. 

Tak til Geografforlaget for sekretariatsarbejdet. Der har været meget at lave i år. 

 

 1. Beretning fra Geografforlaget til drøftelse. 

v./ Per Nordby Jensen 

Forlaget er i 2011 flyttet fra Odense til København. 

Forlaget udgiver gode undervisningsmaterialer også digitale. Forlaget har et godt netværk, som arbejder for forlaget. Forlagets kerneområde er naturfagene. 

Årets resultat: Et underskud på 441 tusinde kr. Egenkapitalen er omkring 7-8 mill. Kr. og det betyder, at forlaget ikke har nogen langsigtet gæld. 

Forlagets organisation blev vist på dias. 

Der satses meget på digitale tiltag. Ny hjemmeside og nye undervisningshjemmesider. Der er en lang udgivelsesliste for 2010.

Præsentation af forlagets nye kortdatabase, som vil køre om ca. 2 mdr. 

Forlagets store satsning Explorer er det første system, som kan bruges i naturfagene i hele grundskolen. 

Formanden takker de ansatte, samarbejdspartnere og bestyrelsen. 

Spørgsmål fra salen: Er Clio en samarbejdspartner, siden de har en annonce i bladet? Svar Nej det er en konkurrent til forlaget. 

Kommentar fra salen: Forlaget er ikke udfarende nok i forhold til udbredelse af geografifaget og forlaget. Der mangler reklamer til gymnasieskolen, seminarierne og universitetet. 

Svar: der bliver annonceret, udstillinger. Vi laver også udgivelser, som vi ved giver underskud. Nordisk korthandel er en konkurrent og vi er ikke samarbejdspartnere.  

Spørgsmål: Hvorfor bliver der ikke vist et mere udførligt regnskab

Svar: Dette er Forbundets generalforsamling, og ikke forlagets. Derfor bliver der ikke fremlagt et regnskab for forlaget. 

Spørgsmål: Alinea laver kurser i deres undervisningsmaterialer, gør forlaget ikke det? Svar: Vi holder også kurser, det annonceres på hjemmesiden, og nogle gange også gennem CFU’erne, som afholder nogle af kurserne. 

 

 1. Redaktørens beretning. 

Redaktøren er ikke til stede, derfor henvises der til den skriftlige beretning.

Kommentar: Bladet er spændende, men der mangler pædagogisk vejledning. Forslag om en debatside.

Kommentar: Meget aktuelt og godt blad. 

Mette Starch Truelsen: Redaktionen har svært ved at finde personer, som kan skrive de pædagogiske artikler.  

Jeanne Grage: Fagudvalgets konkurrence er tænkt som undervisningsrelateret materiale i bladet.

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab, som på generalforsamlingen i skriftlig form udleveres til de fremmødte.

Der forelægger ikke noget revideret regnskab. Formanden indstiller til forsamlingen, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med punktet: Fremlæggelse af revideret regnskab. 

Den 11/11 2011 kl. 17.00 i forlagets lokaler Anker Heegaardsgade nr. 2 3tv 1572 København V. Der er opbakning til dette.

 

 

 1. Indkomne forslag: Fra Mogens Dam Mikkelsen er indkommet 2 oplæg til debat: 
 1. Debat om sproget i visse af hæfterne "Geografisk Orientering". Jeg finder at mange af artiklerne har et alt for akademisk sprog, et alt for indforstået sprog. Hæfternes artikler skal være læsbare af andre end faglærere.

Mogens Dam Mikkelsen havde fundet forskellige eksempler på det akademiske sprog. Der gives en flaske vin til den, som kan oversætte de svære ord… 

Mogens tegner en diskurs mellem forbundets formålsparagraf om at være en forening for alle geografiinteresserede og Geografisk Orienterings akademiske/fagspecifikke sprogbrug. 

Helle Askgaard: Man læser de artikler, som man er interesseret i. Redaktionen forventer ikke, at det er artikler til alle medlemmer i alle blade.

Fra salen: Niveauet i bladet skal være højere end undervisningsniveauet. 

Godt at der kommer kommentarer på bladet, og man må se på Forbundets formål.  

 

 

 1. Foreningen skal være mere kundevenlig, specielt overfor "almindelige" mennesker. Indmeldelser er svære at etablere. Folk forventer klare oplysninger om foreningens hensigter. Hvor er propagandamaterialet?

Formålet for Foreningen skal være mere klart. Hvorfor står der ikke rejser på hjemmesiden?

Svar: Vi laver ikke rejser, men studieture. Hvis vi skulle lave rejser, skal vi være medlem af Rejsegarantifonden. 

Koden til hjemmesiden står i kolofonen i Geografisk Orientering. 

Kommentarer fra salen: Forbundets kurser er meget dyre, så man skulle måske lave mere, som ikke koster så meget.

 

 1. Fastlæggelse af medlemskontingentets størrelse. 

Formanden indstiller, at punktet behandles på den ekstraordinære generalforsamling

 

 1. Valg af:
  A. Formand: eneste kandidat (genopstilling): Erik Sjerslev Rasmussen. Valgt


B. Næstformand: eneste kandidat (genopstilling): Ditte M. Pagaard. Valgt


C. Kasserer: Kanditater Jens Korsbaek og Per Watt Boesen. Per Watt Boesen har valgt at trække sit kandidatur, derfor er Jens Korsbaek valgt


D. Kontaktperson til regionerne: eneste kandidat (genopstilles af de regionale): Lise Rosenberg. Valgt


E. Yderligere 6 – 7 styrelsesmedlemmer. 

Der er skriftlig afstemning. 

Jeanne Grage genopstiller 40 antal stemmer. Valgt

Pernille Skov Sørensen  41 genopstiller antal stemmer. Valgt

Frede Sørensen 38 genopstiller antal stemmer. Valgt

Peter Aaen 9 genopstiller antal stemmer. Ikke valgt

Christina Kürstein 36 antal stemmer. Valgt

Klaus Østergaard  37 antal stemmer. Valgt

Nikolaj Hansen 28 antal stemmer. Valgt

Pia Legind Larsen 32antal stemmer. Valgt

Per Watt Boesen 7 antal stemmer. Ikke valgt

 

F. Suppleanter til styrelsen.

Bo Hildebrandt genopstiller 34 antal stemmer. Valgt 1. suppleant

Frank Lykke Hansen genopstiller 27 antal stemmer. Valgt 2. suppleant

Per Watt Boesen 8 antal stemmer. Ikke valgt

Peter Aaen 7 antal stemmer. Ikke valgt


G. GO-redaktør: eneste kandidat (genopstilling): Maja Enghave. Valgt


H. 3 – 10 redaktionsmedlemmer.

Mette Starch Truelsen. Valgt 

Helle Askgaard. Valgt

Henning Strand. Valgt

Leif Tang-Lassen. Valgt

Sonja Salminen. Valgt

Peter Astrup. Valgt

Trine Laursen. Valgt

Per Watt Boesen. Valgt


I. 2 revisorer.

Michael Kristiansen genopstiller valgt

Birgit Hendriksen genopstiller valgt 


J. Revisorsuppleant. 

Carl Erik Olesen genopstiller valgt

 

 1. Eventuelt. 

Ingen punkter til eventuelt.

 

 

 

 

 

_____________________                                         ____________________

Dirigent                                                                    Formand for Geografforbundet

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                                   _____________________

Referent                                                                  Referent