Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Geografforbundet 2013

Nyhed oprettet den 21. august 2013

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Geografforbundet 2013

Generalforsamling i Geografforbundet afholdes i år på
Flinchs Hotel, Tranebjerg, Samsø

Søndag den 15.september 2013 kl. 12.00 – 14.45

Endelig dagsorden ifølge vedtægterne:

1 Valg af dirigent.

2 Godkendelse af 2 referenter.
3 Styrelsens beretning, som indeholder delberetninger fra udvalgene.
4 Beretning fra Geografforlaget til drøftelse.
5 Redaktørens beretning.
6 Fremlæggelse af revideret regnskab, Indkomne forslag.
7 Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag
8 Fastlæggelse af medlemskontingentets størrelse.
9 Valg af:

A. Formand. Eneste forslag stillet af styrelsen: Jeanne Grage.

Næstformand.Eneste forslag stillet af styrelsen: Ditte Marie Pagaard.

Kasserer. Eneste forslag stillet af styrelsen: Jens Korsbæk.

D. Kontaktperson til regionerne er valgt på regionalt topmøde i april. Lise Rosenberg er valgt af de regionale geografer

E. Yderligere 6 – 7 styrelsesmedlemmer.
På valg er: Pernille Skov Sørensen: Villig til genvalg
Christina Kürstein: Villig til genvalg
Pia Legind Larsen: Villig til genvalg
Nickolaj Schnoor-Hansen: Ønsker ikke genvalg:
Klaus Østergaard. Ønsker ikke genvalg:
Henriette Lanter Mortensen: Ønsker ikke genvalg:

Ønsker nyvalg:
Erik Sjerslev Rasmussen er plads til yderligere 2 – 3 personer
F. suppleanter til styrelsen.
G. 2 revisorer.
H. Revisorsuppleant.
10 Eventuelt.

Ӥ 4. Generalforsamlingen
Stk. 2. Ordinær generalforsamling indkaldes af styrelsen med mindst 30 dages varsel og afholdes hvert år i forbindelse med Geograf-weekenden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden mindst 3 uger i forvejen. Endelig dagsorden, som offentliggøres på forbundets hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen, skal indeholde følgende punkter:
Kandidatforslag til de et - årige poster (formand, næstformand, kasserer.) skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Såfremt der mod forventning skulle dukke yderligere forslag op til de 1 årige valg, vil dette blive offentliggjort på hjemmesiden 14 dage før generalforsamlingen.
Kandidaternes navne skal offentliggøres på den endelige dagsorden. Såfremt der ikke er kandidater til de enkelte poster, kan de opstilles på generalforsamlingen.

Silkeborg den 26. august 2013
Erik Sjerslev Rasmussen
Formand