Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Geografforbundet 2012

Nyhed oprettet den 20. august 2012


Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Geografforbundet 2012

Generalforsamling i Geografforbundet afholdes i år på
Röstånga Gästgivaregård STF.

Marieholmsvägen 2
S-268 68 Röstånga

Lørdag den 15.september 2012 kl. 16.15 – 18.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af 2 referenter.
 3. Styrelsens beretning, som indeholder delberetninger fra udvalgene.
 4. Beretning fra Geografforlaget til drøftelse.
 5. Redaktørens beretning.
 6. Fremlæggelse af revideret regnskab, som på generalforsamlingen i skriftlig form udleveres til de fremmødte.

Indkomne forslag.
Styrelsen foreslår:

§ 2

3. Styrelsesmedlemmerne vælges for en to-årig periode, således at 6-7 styrelsesmedlemmer vælges hvert år. Formand, næstformand, kasserer, kontaktperson til regionerne, redaktør og redaktionsmedlemmer vælges for en et-årig periode.

Følgende udgår: redaktør og redaktionsmedlemmer vælges for en et-årig periode.

8. Geografisk Orientering redigeres af en ansvarshavende redaktør og en redaktionskomité. Den samlede redaktion er ansvarlig over for generalforsamlingen.

Ændres til:
 Geografisk Orientering redigeres af en ansvarshavende redaktør og en redaktionskomité. Redaktøren ansættes af styrelsen. Redaktionsmedlemmerne udpeges af styrelsen.

§ 4.

7. Kandidatforslag til de et-årige poster (formand, næstformand, kasserer, GO-redaktør og regional kontaktperson) skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Kandidaternes navne offentligøres på den endelige dagsorden. Såfremt der ikke er kandidater tilde enkelte poster, kan opstilling ske direkte på generalforsamlingen.
GO-redaktør udgår.

Revisorerne foreslår:

Pkt 2 underpunkt 6:

6) Fremlæggelse af revideret regnskab, som på generalforsamlingen i skriftlig form udleveres til de fremmødte.
Ændres til:
6) Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen og offentliggøres forud i digital form på forbundets hjemmeside.

 1. Fastlæggelse af medlemskontingentets størrelse.
 2. Valg af:
  A. formand. Eneste forslag: Erik Sjerslev Rasmussen
  B. Næstformand. Eneste forslag: Ditte Pagaard
  C. Kasserer. Eneste forslag: Jens Korsbæk
  D. Kontaktperson til regionerne er valgt på regionalt topmøde den 30. april. Lise Rosenberg er valgt af de regionale geografer
  E. Yderligere 6 – 7 styrelsesmedlemmer.
  F. suppleanter til styrelsen.
  G. GO-redaktør.
  H. 3 – 10 redaktionsmedlemmer.
  I. 2 revisorer.
  J. Revisorsuppleant.
 3. Eventuelt.

Ӥ 4. Generalforsamlingen

Stk. 2. Ordinær generalforsamling indkaldes af styrelsen med mindst 30 dages varsel og afholdes hvert år i forbindelse med Geograf-weekenden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden mindst 3 uger i forvejen. Endelig dagsorden, som offentliggøres på forbundets hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen, skal indeholde følgende punkter:

Der gøres opmærksom på følgende vedtægtsændring, der blev vedtaget på Geografforbundets ordinære generalforsamling den 27. sep. 2009.”

Generalforsamlingen

Kandidatforslag til de et - årige poster (formand, næstformand, kasserer, GO-redaktør) skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kandidaternes navne skal offentliggøres på den endelige dagsorden. Såfremt der ikke er kandidater til de enkelte poster, kan de opstilles på generalforsamlingen.

www.geografforbundet.dk .
Silkeborg den 5. september. 2012

Erik Sjerslev Rasmussen

formand