GW10 Generalforsamling Referat

Nyhed oprettet den 15. oktober 2010

Referat Geografforbundets generalforsamling 2010

Aalbæk Gamle Kro

Skagensvej 42, 9982 Aalbæk

Lørdag den 18. sep. 2010 kl. 16.15 – 18.00

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

1.           Valg af dirigent.

Styrelsen foreslår Mogens Winther. Valgt.

Konstaterer derefter at generalforsamlingen er lovlig indkaldt!

 

2.           Godkendelse af 2 referenter.

Styrelsen foreslår Pernille Jørgensen og Bo Hildebrandt. Valgt

 

3.           Styrelsens beretning, som indeholder delberetninger fra udvalgene.

Formanden Erik Sjerslev fortalte om Geografifagets status. Faget har historisk set haft mest status i folkeskolen, når det har været et prøvefag. For gymnasiet er der kommet hovedvægt på naturgeografi.

På seminariet er der historisk set altid været for få, som har uddannet sig til geografilærer. Fysik/kemi og biologi har større bevågenhed i samfundet og den private sektor. Vi skal styrke geografi i samfundet. Geografifaget er truet af et science fag. Geografforbundet er imod et sådan fag, og vi opfordrer dansk industri til at modarbejde et sådan forslag. Vi arbejder sammen med de to andre faglige foreninger (Biologi og Fysik/Kemi) om at give en klar udmelding til de relevante myndigheder om vores holdning til dette forslag.

Et 40- års jubilæum giver stof til eftertanke og

Tak til styrelsens medlemmer og forlagets medarbejdere – vi har en god symbiose. Vi er en livskraftig forening.

 

Derefter blev formandens beretning lagt ud til debat:

Inge Hestbæk: Efterlysning af yngre medlemmer i forbundet. Styrelsen arbejder hele tiden på at få nye medlemmer, men vi må også have respekt for de yngres medlemmers familiesituation. Henning Lehmann fra styrelsen mente dog, at det ikke kun var ”gamle” i styrelsen, der er en del unge – især kvinder!

Mette: Ny hjemmeside skulle gerne kunne tiltrække flere af de unge der er på nettet!

Tove From Jørgensen (forlagsdirektør): Bedre fastholdelse af nye studerende, men ofte melder de unge studerende med geografi sig ind fordi de får 20% rabat på bøger, og så slutter medlemskabet når de er færdige!

Fagudvalget: Fagudvalget har arbejdet mange forskellige tiltag, deriblandt geografibachelorprisen, og folkeskolekonkurrence.

Studerende nedprioriterer det frivillige arbejde.

Frede: vi skal fokusere mere på folk uden for undervisningssektoren.

Jørn: Vi skal fokusere på vores målgruppe for foreningen. Det er vigtigt at vi skal sætte fokus på medlems rekruttering.

Kresten: Det er også vigtigt, at man har formidlingen med til læreren også didaktisk.

Kommentar fra et medlem: Der har ikke været anden information om Geografforbundet end billige bøger på læreruddannelsen.

Mogens Winther konkluderede, at styrelsen opfordres til at arbejde videre med rekruttering og øge interessen for Forbundet.

Derefter blev formandens beretning godkendt!

 

4.           Beretning fra Geografforlaget til drøftelse.

Per Nordby fremviser dias.

Forlagets værdier: - at understøtte læring gennem målrettet formidling.

Forlagets mission: - at udgive naturvidenskabeligt materiale med hovedvægt på geografifaget.

Forlagets omsætning er dalende, men vi arbejder med nye systembøger. Resultat 2009: 711.742 kr. Forlaget er et solidt firma med en solid egenkapital på ca. 8 mill. Der er 7 medarbejdere ansat i forlaget. Geografforlaget ejer Huset LM, det er dog ikke et firma med stor aktivitet.

Lageret i Brenderup er ved at blive afviklet således, at lagerfunktionen er overgået til DBK. Det har givet mere tid til medarbejderne på kontoret. Det har også givet mulighed for at kunne sælge bøger til boghandlerne.

Fremtiden byder på nye tiltag på internettet og nyt materiale til gymnasiet, test til Geotoper og digitale atlas.

Udgivelser i 2009 har primært været bøger til andre faggrupper end geografi. Udgivelser 2010- vores store satsning på Explorer, som er nogle af de bedste bøger til de naturvidenskabelige fag, geografi, biologi og fysik/kemi. Vi har markedets bedste atlas.

2010 indeholder meget større produkter end 2009 med atlas og systembøger.

”Vi undersøger” serien er blevet erstattet af den nye serie ”Undersøg” og atlas til indskolingen.

Fremvisning af de nye sites.

Lageret bliver sat til salg.

Ingen spørgsmål fra salen!

 

5.           Redaktørens beretning.

Mette Truelsen henviser til Maja Enghaves skr. Beretning i GO. Vi har fået en anmelder til bladet. Vi har fået bedre annoncer fra forlaget til bladet.

Mogens Winther roser redaktionen for et godt blad.

 

6.           Fremlæggelse af revideret regnskab, som på generalforsamlingen i skriftlig form udleveres til de fremmødte.

 

Kassereren uddelte et revideret regnskab og fortalte kort om regnskabet.

Kontingentgirokort er blevet udsendt for sent i år, og derfor er der et ”teknisk underskud”. Der forventes kontingent indtægter på ca. 800.000 kr.

I år har vi en stor indtægt på annoncerne i bladet.

Vores revisor Axel Toft Nielsen er pga. sygdom blevet afløst af revisorsuppleanten Birgit Hendriksen. Forsamlingen sender en hilsen til Axel.

Med kontingentindtægter medregnet giver regnskabet et nul eller et lille overskud.

Styrelsen har sparet på udgifterne til styrelsesmøderne.

Prisen på geografweekenden er stort set det samme som 2009. De regionale har brugt lidt mere på deres årlige topmøde.

Posten teknik og service er stor pga. en dårlig kontrakt med et IT firma, den er nu opsagt pga. dårlig service. Til næste år forventes posten at være ca. halvdelen.

Posten som lønnet redaktør koster lidt mere end før, ca. 72.000 kr. for alle 6 numre.

Aktiver: egenkapital på ca. 8,7 mil.  Kr. skyldes hovedsagligt Geografforlagets egenkapital.

Posten Kortfristet gæld på 81.000 kr. skyldes en indbetaling fra en grønlandsk indbetaler. De er blevet forsøgt afleveret, men ingen ”savner pengene”. Om to år vil de indgå i egenkapitalen.

Medlemstallet er 2961 i alt. Inkl. skoler. Antallet af private medlemmer falder støt.

 

Regnskabet blev godkendt!

 

7.           Indkomne forslag: Ingen forslag.

 

8.           Fastlæggelse af medlemskontingentets størrelse.

 

Styrelsen foreslår kontingentforhøjelse for de studerende fra 150 kr. til 175 kr. og institutioner fra 450 til 525 kr., resten uændret.

Forslag fra forsamlingen om at holde prisen på 175 kr. for de studerende det første år.

Spørgsmål fra forsamlingen om hvorfor det er nødvendigt at forhøje kontingentet.  Per Watt forklarer, at det skyldes styrelsens ønske om at kunne have et større råderum til at lave forskellige medlemsaktiviteter.

Forslaget om forhøjelse af kontingent er vedtaget af forsamlingen. De nye satser ser således ud:

 

Almindeligt medlemskab:    300 kr.

Familie (par):       400 kr.

Studerende:         175 kr.

Institutioner, skoler ol.:   525 kr.

 

9.           Valg af:

A. Formand: eneste kandidat (genopstilling): Erik Sjerslev Rasmussen. Valgt

B. Næstformand: eneste kandidat (genopstilling): Ditte M. Pagaard. Valgt

C. Kasserer: eneste kandidat (genopstilling): Per Watt-Boolsen. Valgt

D. Kontaktperson til regionerne: eneste kandidat (genopstilles af de regionale): Lise Rosenberg. Valgt

E. Yderligere 6 – 7 styrelsesmedlemmer.

Annette Knudsen genopstiller

Jørn Asmussen genopstiller

Henning Lehmann genopstiller

Nicolaj Bunnis genopstiller

Henriette Lanter-Mortensen genopstiller

Alle valgt


F. Suppleanter til styrelsen.

Styrelsen har to forslag.

Jacob Michelsen Valgt

Frank Hansen Valgt

G. GO-redaktør: eneste kandidat (genopstilling): Maja Enghave.  Valgt

H. 3 – 10 redaktionsmedlemmer.

Søren Kristensen stopper i redaktionen,

Helle Askgaard

Leif Tang Lassen

Sonja Salminen

Søren Skriver Tillisch

Henning Strand

Mette Starch Truelsen

Alle er valgt
I. 2 revisorer.

Birgit Hendriksen

Michael Kristiansen

Alle er valgt
J. Revisorsuppleant.

Carl Erik Olsen

10.       Eventuelt.

Lise gør opmærksom på, at alle deltagere får bogen om Skagens Odde, og hvis man har fået en anden bog bedes man aflevere denne.

Mogens Winther takker for god ro og orden til generalforsamlingen – generalforsamlingen sluttede 18:10.

 

Aalbæk den 18.september 2010.

 

 

        ___________________

 

                        Erik Sjerslev Rasmussen/ Formand

 

            ____________________                                   _____________________

            Pernille Jørgensen / referent                        Bo Hildebrandt / referent