Geografisk Orientering 3/2005

GW05 - Nationalparker i Danmark

Begrebet Nationalparker er ikke nyt i Danmark. Allerede i 1960’erne anbefalede den daværende naturfredningskommission at oprette naturparker, nemlig ”større, egnskarakteristiske landskaber, hvis sikring kan bevare en egns eller en hel landsdels særpræg”. Wilhjelmudvalget konkluderede i efteråret 2001, at dansk natur har brug for en samlet indsats. Dermed var fokus flyttet fra landskabelige værdier til den negative udvikling for den biologiske mangfoldighed. En af Wilhjelmudvalgets konkrete anbefalinger var at etablere seks nationale naturområder for at sikre sjældne og truede arter og bedre sammenhæng mellem arealer til natur og halvkultur (enge, overdrev, heder m.v.) i et større område. Efterfølgende er det besluttet at igangsætte 7 pilotprojekter om nationalparker, hvor frivillighed og borgerinddragelse er de bærende værdier. Pilotprojekternes styregrupper skal afrapportere til miljøministeren den 1. juli 2005.

Dette nummer af Geografisk Orientering lægger op til årets Geografweekend, hvor vi skal besøge et af undersøgelsesområderne for nationalparker; Mols Bjerge. Området vil gennem en række artikler blive belyst ud fra bla. landskabelig, kulturhistorisk og erhvervsmæssig synsvinkel.

Du skal være logget ind for at læse bladet.
Ikke medlem? Bliv medlem