Geografisk Orientering 2/2008

Godser og storlandbrug

Betingelserne for at drive landbrug i Danmark er under stærk forandring. Strukturudviklingen går stærkt mod færre, større og mere specialiserede produktioner. EU's politikere og klimadebatten stiller i disse år nye krav til landbruget om at værne om natur og miljø.

Vand- og Natura 2000-planerne, som skal ligge klar over hele EU i 2009, vil begrænse udledningen af næringsstoffer til sårbare naturområder og vandmiljø (se månedens link).

Omvendt har EU's landbrugsministre besluttet at ophæve forpligtelsen til at braklægge marker. Samtidig vil klimaændringerne betyde mere vand på arealerne. Begge dele kan medføre øget udledning af næringsstoffer til vandmiljøet. Oplevelsesøkonomiog det varme klima giver tillige muligheder for produktudvikling i landbrugserhvervet. Det er en kompleks fremtid, som landbruget går i møde.

I dette temanummer belyser vi strukturudviklingen i landbruget med særligt fokus på de store gårde og godser. Vi skal høre om svinelandbrugets betingelser samt besøge godserne: Schackenborg, Svanholm, Egeskov, Brahetrolleborg og Holckenhavn.

Derudover sætter vi i to højaktuelle artikler fokus på de nye produktionsbetingelser, som natur, miljø og klimaændringer giver dansk landbrug lige nu og på længere sigt.

Velkommen til et stort nummer af Geografisk Orientering.

Du skal være logget ind for at læse bladet.
Ikke medlem? Bliv medlem